Naše stránka využívá cookies. Pokud pokračujete v návštěvě stránky, souhlasíte s používáním cookies.

Pravidla seznamky


Zakazuje se především:
• obtěžovat jiné uživatele nevhodnými zprávami
• rozesílat SPAM, reklamy
• nahrávat nevhodné fotky (smrt, týrání, drogy a pod.)
• použít jako profilový obrázek nevhodnou fotografii (musí zobrazovat obličej nebo postavu uživatele)
• vkládat do zpráv a inzerátů reklamu, telefonní čísla, emaily, www adresy

Všeobecné podmínky používání
Používání portálu LepsiLaska.cz (dále jen "Portál") a využívání všech jeho funkcí je podmíněno dodržováním níže uvedených všeobecných podmínek používání (dále jen "VPP").

I. Vymezení pojmů
Provozovatel portálu www. LepsiLaska.cz a jeho subdomén
Uživatel - fyzická nebo právnická osoba využívající služby Provozovatele
Portál - www prostor poskytnutý Provozovatelem pro potřeby Uživatele
Systém - programový kód, algoritmus vyvinutý Provozovatelem za účelem poskytování služeb Uživateli
Profil - souhrn více informací zadaných uživatelem o své osobě

II. Registrace
Uživatel se může registrovat pod libovolným přihlašovacím jménem (pokud takové ještě není registrováno). Pro registraci nesmí použít vulgarizmy, rasistická slova nebo slova jinak porušující platné zákony.
Registrací Uživatel souhlasí s těmito VPP, zavazuje se je dodržovat a čestně prohlašuje, že má více než 15 let.
Registrace je dobrovolná, avšak registrovaný Uživatel má při použití Portálu více pravomocí než neregistrovaný. Uživatel prohlašuje, že všechny údaje zadané při registraci jako i následně doplněné v Profilu, jsou pravdivé a v případě změny některého z údajů se zavazuje tuto skutečnost změnit i ve svém Profilu.

III. Zrušení registrace
Pokud Uživatel poruší některou z těchto VPP nebo některý z platných zákonů, vyhrazuje si Provozovatel právo zrušit Uživateli registraci, včetně všech informací o jeho osobě.
O zrušení registrace může požádat i sám Uživatel.
Provozovatel má právo po zrušení registrace uchovávat některé informace o Uživateli, a to hlavně IP adresu, časy a data přihlášení do systému, odeslané a přijaté zprávy, po neomezeně dlouhou dobu.

IV. Práva a povinnosti uživatele
Uživatel nesmí:
- propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základe pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyku, víry a náboženstva, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině
- propagovat vojnu nebo opisovat kruté nebo jinak nelidské konání způsobem, který je jich nevhodným zlehčováním, ospravedlňováním nebo schvalováním
- otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholizmus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek
- používat vulgarizmy, slovná spojení nebo jiné slovné nebo znakové výrazy, kterých přímý nebo nepřímý význam je v rozporu se všeobecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;
- ohrožovat fyzický, psychický, nebo morální vývin nezletilých
- odesílat příspěvky s erotickým obsahem
- propagovat dětskou pornografii
- otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele
- otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoliv výrobkům nebo službám
- propagovat léky, omamné látky a psychotropní látky
- otevřeně nebo skrytou formou propagovat zbraně a střelivo
- uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamlivé zprávy o jiné osobě
Uživatel je plně odpovědný za obsah a informace uvedeny ve svém profilu rovněž i v odeslaných zprávách. Zavazuje se dodržovat podmínky slušného chování, nikde nebude zobrazovat jakoukoliv formu reklamy resp. propagovat jakékoliv produkty a služby včetně www stránek, názvů a adres těchto třetích stran. Uživatel může využívat všechny dostupné služby, které poskytuje Provozovatel po neomezeně dlouhou dobu, nejdéle však do ukončení činnosti Provozovatele.
Uživatel může komunikovat s ostatními uživateli a posílat jim zprávy. Může kdykoliv požádat o zrušení své registrace a to z jakéhokoliv důvodu. Uživatel má také právo kdykoliv ukončit využívání služeb provozovatele bez předcházejícího oznámení.

V. Přidávání fotografií a videí
Uživatel se zavazuje vkládat pouze ty fotografie a videa, ke kterým má autorská práva nebo souhlas autora.
Nebude vkládat nahé, pornografické ani jinak obscénní fotografie (krom takových, které po vložení označí jako Erotické), včetně fotografií zobrazujících násilí, omamné a psychotropní látky, zbraně a střelivo nebo jiné obrázky porušující platné zákony. Na profilové fotografii musí být zřetelně viditelná tvář Uživatele a musí být na fotografii sám, resp. zobrazen tak, aby byl od ostatních snadno rozeznatelný.
Na fotografii nesmí být žádná forma reklamy. Za reklamu se v tomto případě považuje i adresa www stránky, případně název tovaru nebo služby. Provozovatel si vyhrazuje právo nevhodné fotografie odstranit z profilu i bez předchozího upozornění.
Výjimkou v pravidlech přidávání fotografií, na kterých musí být Uživatel, je přidávání fotografií do fotoalba, kde na fotce může být cokoliv při dodržení ostatních všeobecných pravidel.
Video musí obsahovat osobní prezentaci Uživatele případně informace nezbytné pro seznamování. Nesmí obsahovat žádnou reklamu a zákony porušující informace.

VI. Práva a povinnosti Provozovatele
Provozovatel není odpovědný za případné škody, které můžou vzniknout Uživateli, a to jak duševního tak i fyzického charakteru.
Provozovatel neodpovídá za informace o Uživatelích ani za odeslané zprávy mezi nimi. V případě porušení některých z výše stanovených podmínek může bez předešlého upozornění a uvedení důvodu omezit přístup k některým funkcím, případně zcela zrušit registraci a v případě potřeby je oprávněn všechny nezbytné informace o Uživateli poskytnout orgánům činným v trestním řízení.
Provozovatel neposkytuje Uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti a bezchybné činnosti serveru.
Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování svých služeb na dobu určitou, neurčitou nebo navždy.

VII. VIP profil, Kredit
Uživatel si po registraci může zakoupit Kredit. Kredit je virtuální měna, za kterou si může Uživatel aktivovat různé doplňkové služby a funkce včetně aktivace VIP profilu. Platnost kreditu není omezena a za nevyužitý kredit se neposkytuje žádná finanční ani věcná náhrada. VIP profil je nadstandardním profilem Uživatele, který mu umožní využívat extra funkce, které běžná registrace neobsahuje.

VIII. Změna VPP, ostatní
Uživatel souhlasí se zasíláním novinek a jiných obdobných zpráv, které bude Provozovatel považovat za hodnotné, případně nezbytné pro využívání Portálu.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit, opravit nebo doplnit tyto VPP přičemž za platnou se považuje poslední verze těchto pravidel. Uživatel používáním služeb Provozovatele souhlasí s touto poslední verzí VPP. Provozovatel není povinen o změně pravidel informovat Uživatele. Tato pravidla jsou k dispozici Uživatelům na internetové stránce Provozovatele.

Tyto VPP nabývají platnosti dne 01.02.2015.

      Statistiky

  • Dnes inzerátů: 0
  • Celkem inzerátů: 55
  • Celkem uživatelů: 190

Váš požadavek se zpracovává.

Prosím, čekejte ...